Behandelvoorwaarden 2023

Definities: In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. Diëtist: in het bezit van het diploma “Voeding & Diëtetiek” en ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Cliënt: degene m/v aan wie door de diëtist voedingsadvies wordt verstrekt.

Artikel 1 Verwijzing huisarts of medisch specialist

De diëtist werkt bij voorkeur op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De cliënt kan ook zonder verwijzing bij de diëtist terecht. In dat geval, is de diëtist verplicht om een screening uit te voeren. Een screening is nodig om te beoordelen of de cliënt met de klacht bij de diëtist aan het juiste adres is. De diëtist voert de screening gratis uit.

Artikel 2 Consulttijd en tarieven

Het uurtarief is 75 euro per uur. De totale tijd wordt u in rekening gebracht in eenheden van 15 minuten.

Artikel 3 Vergoeding doorzorgverzekeraars

Dieetadvisering is in 2018 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket. Bij de vergoeding uit het basispakket is bij volwassenen vanaf 18 jaar de regeling ‘eigen risico’ van toepassing. Voor kinderen t/m 17 jaar geldt geen eigen risico. Het aantal behandeluren dat men vergoed krijgt vanuit het aanvullende pakket verschilt per zorgverzekeraar en/of per aanvullend pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel uur u vergoed krijgt.

Artikel 4 Facturering dieetbegeleiding

De factuur wordt aan de cliënt toegestuurd en door de cliënt zelf voldaan. De factuur kan door de cliënt ter vergoeding worden aangeboden bij de zorgverzekeraar. Met uitzondering van facturen voor te laat afgezegde afspraken (artikel 5). De diëtist hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Artikel 5 Annuleren afspraak

Bij verhindering dient de cliënt de afspraak in ieder geval 24 uur van tevoren telefonisch dan wel per e-mail te annuleren. Zo niet dan is de diëtist genoodzaakt om de geplande tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en klachten

Nicole de Haan Diëtist streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Desondanks kan de praktijk geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. Mocht u desondanks een klacht hebben, maak dat dan bespreekbaar zodat we naar een oplossing kunnen werken.

Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Dit kan via www.klachtenloketparamedici.nl.